Lesní školkyLesní školky představují alternativní přístup k předškolnímu vzdělávání, který klade důraz na učení v přirozeném prostředí přírody. Mimoto vytváří pevný základ pro udržitelný životní styl a ochranu životního prostředí, který je pro budoucnost naší planety nesmírně důležitý.

Učení v přirozeném prostředí

Jednou z hlavních výhod lesních mateřských školek je, že se děti učí a rozvíjejí v přirozeném prostředí. Trávení času v přírodě podporuje fyzický rozvoj dětí, jako je vytrvalost, rovnováha a koordinace, a zároveň posiluje jejich imunitní systém. Učení v přírodě také podporuje rozvoj smyslových dovedností, jako je vnímání zvuků, vůní, textur a barev. Lesní mateřské školky spojuje zájem o vzdělávání v celoročním každodenním kontaktu s přírodou, s důrazem na udržitelný rozvoj. Vzdělávání a příroda jsou v tomto přístupu stejně důležité.

Celostní rozvoj dítěte

Lesní mateřské školky se zaměřují na celostní rozvoj dítěte, což zahrnuje kognitivní, emocionální, sociální, tělesný a duchovní růst. Děti se učí prostřednictvím hry, objevování a interakce s přírodou, což jim umožňuje rozvíjet své schopnosti a dovednosti na základě svých individuálních zájmů a potřeb. Lesní školky jsou alternativou k tradičnímu předškolnímu vzdělávání. Kladou důraz na vzdělávání a pobyt dětí mimo učebny, přímo v prostředí přírody, nejčastěji lesa.

Rozvoj sociálních dovedností

V lesních mateřských školkách se děti učí spolupracovat, komunikovat a řešit konflikty s vrstevníky a učiteli. Práce ve skupinách a společné hry podporují rozvoj sociálních dovedností, jako je empatie, respekt, trpělivost a schopnost naslouchat druhým.

Lesní školky

Podpora kreativity a představivosti

V přírodním prostředí mají děti možnost projevit svou kreativitu a představivost bez omezení hraček a pomůcek. Les, louka nebo potok se stávají nekonečným zdrojem inspirace pro hry a tvořivé činnosti. Děti se učí vytvářet vlastní hračky a nástroje z přírodních materiálů, což podporuje jejich schopnost řešit problémy, tvořit a adaptovat se na různé situace. Děti však netráví čas pouze v lese, nedílnou součástí programu jsou i návštěvy kulturních akcí a veřejných institucí.

Lesní školky a udržitelný živoní styl a ochrana přírody

Lesní mateřské školky vychovávají děti k respektu k přírodě a udržitelnému životnímu stylu. Děti se učí o ekosystémech, rostlinách, zvířatech a o jejich vzájemné propojenosti. Tímto způsobem získávají základní ekologické povědomí a vytvářejí si pozitivní vztah k životnímu prostředí, který může ovlivnit jejich budoucí rozhodování a chování.

Flexibilní a individuální přístup k učení

V lesních mateřských školkách je kladen důraz na individuální přístup k učení a respektování jedinečnosti každého dítěte. Učitelé nabízejí dětem různé aktivity a zážitky, které odpovídají jejich zájmům, potřebám a schopnostem. Děti mají možnost pracovat vlastním tempem, což podporuje jejich motivaci, sebevědomí a nezávislost.

Menší skupiny a větší pozornost učitelů

Soukromé lesní mateřské školky často nabízejí menší skupiny dětí a vyšší poměr učitelů. To umožňuje učitelům lépe sledovat a podporovat jednotlivé děti, což vede k většímu porozumění jejich potřebám a zájmům. Menší skupiny také podporují větší interakci mezi dětmi a učiteli a posilují vztahy a pocit sounáležitosti.