Waldorfské školkyWaldorfské školky představují alternativní přístup k předškolnímu vzdělávání, který se opírá o pedagogiku založenou na myšlenkách a principech rakouského filozofa a pedagoga Rudolfa Steinera.

Celostní rozvoj dítěte

Waldorfská pedagogika klade důraz na budování základů pro pozdější učení a zdravý vývoj dětí, včetně jejich celoživotního fyzického, emocionálního, intelektuálního a spirituálního růstu. Výuka je navržena tak, aby respektovala jedinečnost každého dítěte a podporovala jeho přirozený vývoj ve všech oblastech.

Důraz na umění a kreativitu

Ve waldorfských mateřských školkách se děti učí prostřednictvím uměleckých a kreativních činností, jako je malování, modelování, hra na hudební nástroje, zpěv, recitace a pohybové hry. Tyto aktivity podporují rozvoj kreativity, představivosti a estetického cítění, což přispívá k vyváženému osobnímu růstu dětí. Jsou zde zapojeny ale také praktické činnosti jako vaření, pečení, zahradničení, řemeslo a péče o domácnost, které poskytují příležitosti k rozvoji postupně se rodících lidských schopností.

Waldorfské školky

Waldorfské školky a přirozený vztah k přírodě

Waldorfské mateřské školky kladou důraz na učení v přírodě a respekt k životnímu prostředí. Děti se učí o rostlinách, zvířatech, cyklech přírody a péči o zemědělská zvířata. Tímto způsobem získávají základní ekologické povědomí a vytvářejí si pozitivní vztah k přírodě. Zaměření se na skutečné, reálné zkušenosti namísto umělých, virtuálních, podporuje dítě k budování zdravého vztahu se světem.

Rytmus a rutina

Waldorfské mateřské školky poskytují dětem strukturovaný a stabilní denní rytmus, který zahrnuje střídání volných a řízených aktivit, hry, odpočinek a společné jídlo. Tento rytmus a rutina pomáhají dětem cítit se bezpečně a získávat smysl pro čas a sebeorganizaci. Zároveň mají daný rytmus, týdne, měsíce a roku, který jim dává pochopit vzájemné souvztažnosti a celistvost života.

Společenské a sociální dovednosti

Waldorfská pedagogika klade důraz na rozvoj společenských a sociálních dovedností dětí. Ve školkách se děti učí vzájemné pomoci, komunikaci, respektu k druhým a schopnosti řešit konflikty. Děti se také učí spolupracovat na společných projektech a slavit kulturní a sezónní svátky. Základem je také přijetí každého dítěte.

Učitelé jako vzory

Waldorfské mateřské školky kladou důraz na význam učitelů jako vzorů pro děti. Učitelé jsou připraveni nejen předávat znalosti a dovednosti, ale také ukázat dětem, jak se chovat a jak se vypořádat s různými situacemi. Tímto způsobem děti přirozeně napodobují chování učitelů a učí se z jejich zkušeností a postojů. Tudíž práce waldorfského učitele vyžaduje stálý proces zkoumání a sebevzdělávání, včetně například studia antroposofie, meditační praxe, umělecké a praktické činnosti.